Glaxo-Smithkline buys Affinivax for up to $3.3 billion